จับรางวัลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่


รางวัลที่ 1 ทองคำ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

1. คุณชัยณรงค์ ปิงยศ
2. คุณอดิเรก สมพะมิตร
3. คุณสุดธิดา อินทรวิเชียร


รางวัลที่ 2 ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 40 รางวัล

1. คุณธัญญาภรณ์ ตติยการุณวงศ์
2. คุณธนัชภรณ์ ตาลวงค์
3. คุณสรธร คนไทย
4. คุณกิตติพร จำปาวงศ์
5. คุณสุรเดช วงศ์กระจ่าง
6. คุณศุภวิชญ์ ทองชุม
7. คุณเผด็จ โกฎค้างพลู
8. คุณธนัตถ์ แสนสง่า
9. คุณบังอร ไพรัตน์
10. คุณไพรัตน์ ปัญจศิลป
11. คุณมนตรี เทพสง
12. คุณเฟื่องฟ้า แซ่เฮ้อ
13. คุณวิเชียร เอกศิริวรานนท์
14. คุณสมศรี แสงทอง
15. คุณมลุลี หวานแท้
16. คุณเกริกชัย จันทร์จักร
17. คุณธงชัย พุดซา
18. คุณมงคล พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
19. คุณอำไพ ชัยณรงค์
20. คุณกิติยา เหมือนเผ่าพงษ์
21. คุณนภาพร บุญจวง
22. คุณอมรเทพ สิ่งที่สุข
23. คุณอุทัยวรรณ ยมนา
24. คุณณัฐญา จิตร์กำแหง
25. คุณศิริรัตน์ ลักษณะ
26. คุณมานพ เพ็งเจริญ
27. คุณอิสราภรณ์ จันปัญญา
28. คุณสมชาย พุ่มสอาด
29. คุณสมัย จันดีแก้ว
30. คุณนรา โอชาเลิศ
31. คุณขวัญชนก หงษ์คู
32. คุณศราวุธ บุญปลอด
33. คุณศักดิ์ชัย ช่างแกะ
34. คุณเตือนใจ สังฆพร
35. คุณประจวบ ทิพย์สุคนธ์
36. คุณทวิตร์ วรพจน์
37. คุณเหรียญทอง ป้อมแก้ว
38. คุณกัลยาณี สีทอง
39. คุณณัฐวุฒิ ปินโน
40. คุณกนกวรรณ โพธิ์เมือง


เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ
3) หลักฐานการชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้
5. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัท เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัท ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ